Morris Fuller Benton (USA, 1872–1948)

Der US-amerikanische Typograph Morris Fuller Benton (USA, 1872–1948), vermutlich um 1915 in Plainfield, New Jersey (USA). Fotograf unbekannt.

Der US-ame­ri­ka­ni­sche Typo­gra­ph Mor­ris Ful­ler Ben­ton (USA, 1872–1948), ver­mut­li­ch um 1915 in Plain­field, New Jer­sey (USA). Foto­graf unbe­kannt.

Der US-ame­ri­ka­ni­sche Typo­gra­ph Mor­ris Ful­ler Ben­ton (USA, 1872–1948), ver­mut­li­ch um 1915 in Plain­field, New Jer­sey (USA). Foto­graf unbe­kannt.