Morris Fuller Benton (USA, 1872–1948)

Der US-amerikanische Typograf Morris Fuller Benton (USA, 1872–1948), vermutlich um 1915 in Plainfield, New Jersey (USA). Fotograf unbekannt.

Der US-amerikanische Typograf Morris Fuller Benton (USA, 1872–1948), vermutlich um 1915 in Plainfield, New Jersey (USA). Fotograf unbekannt.

Der US-amerikanische Typograf Morris Fuller Benton (USA, 1872–1948), vermutlich um 1915 in Plainfield, New Jersey (USA). Fotograf unbekannt.